Cửa hàng

Save $150000.00

Trám Bít Ống Tủy

Giá: 350.000 VNĐ
Thị trường: 500.000 VNĐ
Tiết kiệm: 150.000 VNĐ (30%)

 

 

Nhà Sản Xuất:  Kerr – USA

 

Mô tả

1 (5)

Tubli Seal EWT bao goàm nhöõng lôïi ích cuûa Tubli Seal vaø coù thôøi gian laøm vieäc laâu hôn.

Quy cách :

 1 Tuýp base …………15g

1 Tuýp xúc tác……..5g

Miếng trộn…………..50 miếng

 

Chat Zalo