Mắc Cài Ceramic

3.630.000 VNĐ

 

 

 

Nhà Sản Xuất:  OrthoClassic – USA

Mã Sản Phẩm:   13.10.213.22100

 

 

Mô tả

LOGO OC

Roth* .018 No Hooks

Roth* .018 Hooks on 3’s

Roth* .018 Hooks on 4’s & 5’s

Roth* .018 Hooks on 3’s, 4’s and 5’s

McLaughlin, Bennett, & Trevisi* .018 No Hooks

McLaughlin, Bennett, & Trevisi* .018 Hooks on 3’s

McLaughlin, Bennett, & Trevisi* .018 Hooks on 4’s & 5’s

McLaughlin, Bennett, & Trevisi* .018 Hooks on 3’s, 4’s and 5’s

Roth* .022 No Hooks

Roth* .022 Hooks on 3’s

Roth* .022 Hooks on 4’s & 5’s

Roth* .022 Hooks on 3’s, 4’s and 5’s

McLaughlin, Bennett, & Trevisi* .022 No Hooks

McLaughlin, Bennett, & Trevisi* .022 Hooks on 3’s

McLaughlin, Bennett, & Trevisi* .022 Hooks on 4’s & 5’s

McLaughlin, Bennett, & Trevisi* .022 Hooks on 3’s, 4’s and 5’s

Chat Zalo